Terms and conditions

Obchodní podmínky

RCTrading, s.r.o.

 

I. Předmět Obchodních podmínek

 

1. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky, za jakých společnost RCTrading, s.r.o. se sídlem na adrese Studentská 17, 737 01 Český Těšín, IČ: 258 81 159, DIČ: CZ25881159, URL adresa www.rctrading.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 24098 (dále jen „prodávající“ nebo „dodavatel“) poskytuje své služby a dodává zboží druhým stranám (dále jen „kupující“ nebo „odběratel“).

 

2. Tyto Obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi dodavatelem a odběratelem (dále společně jako „smluvní strany“), nestanoví-li smlouva nebo zvláštní jiné ujednání jinak.

 

II. Uzavření smlouvy

 

1. Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné, e-mailové nebo telefonické objednávky kupujícího. Objednávku lze provést také prostřednictvím internetových stránek dodavatele na adrese www.rctrading.cz.

 

2. Objednávka kupujícího obsahuje tyto náležitosti:

a)      obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího, IČ a DIČ (pokud je registrován jako plátce DPH);

b)      druh a množství zboží;

c)      kvalita zboží;

d)     místo a termín dodání;

e)      kupní cenu;

f)       paritu dle INCOTERMS; a

g)      v případě písemné objednávky podpis oprávněného zástupce kupujícího.

 

3. Prodávající potvrdí objednávku kupujícího písemně nebo e-mailem, čímž mezi smluvními stranami vzniká platná a účinná smlouva. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily jakékoliv smluvní ujednání (včetně Obchodních podmínek). Pokud kupující objedná zboží s dodatkem či odchylkou, která podstatně nemění podmínky obchodních podmínek, nejedná se o přijetí nabídky. Odpověď s dodatkem či odchylkou se považuje za novou nabídku, která podléhá schválení ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen dodat objednané zboží, nemá-li objektivní možnosti jej zajistit nebo dodat.

 

4. Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

 

5. Odběratel dává podáním objednávky dodavateli souhlas k nahrávání a archivaci telefonických objednávek. Pořízený záznam, který je ve vlastnictví dodavatele, je při absenci písemného či elektronického záznamu dostatečným dokladem o úkonech smluvních stran a může být použit při vyřizování reklamací, případných sporů a/nebo pro potřeby dodavatele při jednání s dozorovými nebo jinými státními orgány.

 

 

III. Přeprava, dodání a převzetí zboží

 

1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, potvrdit převzetí na nákladním listu (dále jen „CMR“) a neprodleně odeslat dodavateli e-mailem nebo faxem dodací list. Podpisem CMR kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, ledaže zboží reklamoval v souladu s čl. III. 2 těchto Obchodních podmínek.

 

2. Při převzetí zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, zaznamenat do CMR a do 24 hodin od vykládky reklamovat zboží u dodavatele e-mailem nebo faxem.

 

3. Pokud odběratel nepřevezme zboží ve sjednaném termínu a sjednaném místě, je dodavatel oprávněn po odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až do výše 100 % ze sjednané kupní ceny.

 

IV. Platební podmínky

 

1. Dodavatel vystaví fakturu po dodání zboží odběrateli. Všechny faktury, vystavované dodavatelem musí splňovat požadavky kladené českým právním řádem na daňový doklad.

 

2. Není – li sjednána platba v hotovosti, odběratel je povinen uhradit platbu bezhotovostním převodem na účet dodavatele v plné výši v termínu uvedeném na faktuře. Úhrada je považována za uskutečněnou dnem, kterým je celá částka připsána na účet druhé smluvní strany. Všechny bankovní poplatky hradí ta smluvní strana, která peníze převádí.

 

3. Oprávněné námitky a reklamace k vystavené faktuře lze uplatnit jen ve lhůtě splatnosti faktury a to e-mailem na adresu uvedenou na faktuře. Není-li tato adresa elektronické pošty v těchto dokumentech výslovně uvedena, je nutno námitky a reklamace uplatnit písemně, doporučeným dopisem doručeným do sídla dodavatele.

 

4. V případě prodlení odběratele s plněním jakéhokoli peněžitého závazku je dodavatel oprávněn požadovat za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.

 

V. Výhrada vlastnictví

 

1. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím. Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy tímto není dotčena.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 

1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit pouze z důvodů stanovených zákonem, zejména pokud se druhá smluvní strana dopustí hrubého porušení povinností vyplývajících pro ni ze smlouvy. Za hrubé porušení smluvních povinností se krom jiného považuje zejména prodlení odběratele s úhradou kupní ceny delší než třicetidenní.

 

2. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení smluvní strany odstupující od smlouvy druhé smluvní straně. Vzniknou-li mezi stranami pochybnosti o dni doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, považuje se za den doručení třetí den po odeslání oznámení.

 

3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou práva na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty a ustanovení smlouvy a Obchodních podmínek, které se týkají volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a úpravy práv a povinností stran pro případ ukončení smlouvy.

 

VII. Náhrada škody

 

1. Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze smlouvy, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila.

 

2. Dodavatel neodpovídá za škodu vzniklou odběrateli v důsledku:

 

a)      porušení povinností na straně odběratele podle smlouvy, těchto Obchodních podmínek nebo na základě právních předpisů či z jiného důvodu;

b)      chybných, neúplných nebo nepravdivých údajů, které objednatel uvede v objednávce nebo při jiné komunikaci s dodavatelem;

c)      okolností vylučujících odpovědnost dodavatele nebo nacházejících se mimo jeho kontrolu, např. zásahy státu, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky či výluky. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně dodavatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností.

 

3. Pokud některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, zůstává právo na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti zachováno.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

1. Veškeré obchodní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem České republiky a případné spory budou řešit příslušné soudy České republiky.

 

2. Je-li jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Obchodních podmínek, lze-li toto ustanovení oddělit od těchto Obchodních podmínek jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.

 

3. Odběratel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby dodavatel v souvislosti s obchodní činností dle těchto Obchodních podmínek shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a tuto činnost vykonával po celou dobu jeho trvání. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. Odběratel tímto dává dodavateli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek.

 

4. V zájmu zlepšení kvality služeb, v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na svou obchodní politiku si dodavatel vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Dodavatel je v takovém případě povinen odběratele písemně upozornit na tyto změny. Pokud odběratel do patnácti dnů po dni účinnosti změny Obchodních podmínek písemně nevyjádří svůj nesouhlas s takovou změnou, považuje se taková změna za odběratelem odsouhlasenou a je vůči němu účinná dnem účinnosti změny Obchodních podmínek.

 

5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění.